Why Vietnamese bilingual?

Tại sao chọn chương trình song ngữ Tiếng Việt?

Research and global example have shown that bilingual education:

 • Creates high proficiency in both languages, allowing students to think, understand concepts, and develop academic vocabulary in both languages; 
 • Stimulates brain growth, and improves memory, concentration and numeracy. This helps children think more creatively and solve problems more easily;
 • Builds strong literacy skills, helping children become a better reader, listener and speaker. For students whose home language match the target language, students learn English even faster;
 • Bilingual children tend to have higher scores in maths, reading and vocabulary tests;
 • For children where the target language matches what is spoken at home, it builds a child’s sense of identity and their connection to family, community and culture;
 • Creates students who are better prepared for global capital and labour markets where proficiency in a second language is an asset

For more see this collection of the most up-to-date and accessible research on the bilingual advantage.

Các cuộc nghiên cứu và thí điểm trên thế giới cho thấy chương trình song ngữ:
 • Giúp trẻ em học hỏi dễ dàng hơn bằng một ngôn ngữ (khác tiếng Anh) mà các em dùng ở nhà.
 • Phát triển khả năng tư duy và trình độ kiến thức của tất cả học sinh qua việc học trong một chương trình song ngữ.
 • Giúp trẻ em phát triển nhận thức về thế giới, văn hoá và cộng đồng địa phương, và qua đó tạo điều kiện để các em tập suy nghĩ, truyền đạt cũng như có khả năng giao tiếp và ý thức tình cảm.
How does a bilingual program work?

Unlike LOTE programs, which are limited to minimal classroom time, a bilingual program utilises two languages as means of instruction for students, providing them with the opportunity to learn curriculum content in, and through, both English and a target language. 

For a bilingual program to be effective, a significant proportion (most commonly 50%) of learning needs to happen in the chosen non-English language. Some examples include:

 • Abbotsford Primary, where they deliver 50% of the curriculum in English and 50% in Chinese (“50/50 model”), which is the most common model
 • Huntingdale Primary, where they delivered 70% of the curriculum in English and 30% in Japanese (“30/70 model”). The school is now transitioning to the 50/50 model
 • Lalor North Primary, where 50% of the lessons are in English and Greek from Foundation to Year 2, and 40% in Greek from Year 3-6. 
Cách chương trình song ngữ hoạt động:

Không như những chương trình ngoại ngữ, thông thường chỉ giới hạn trong một vài giờ trong tuần, chương trình song ngữ phối hợp trong cả giáo trình, giúp học sinh phát triển kiến thức về các khái niệm và học vấn trong cả hai ngôn ngữ, và như vậy các em sẽ hình thành nhận thức một cách đa dạng và luôn luôn tập phải suy nghĩ.

Trong một chương trình song ngữ hữu hiệu, một phần của chương trình học cần được giảng dạy bằng ngôn ngữ thứ hai – mà không bằng Anh ngữ. Ví dụ ở trường tiểu học Huntingdale, chương trình song ngữ theo mô hình 30/70, tức là 30% giờ học bằng tiếng Nhật và 70% giờ học bằng tiếng Anh. Trường này đang từ từ chuyển sang mô hình 50/50, tức là phân nửa giờ học tiếng Anh và nửa còn lại bằng tiếng Nhật.

Ở trường tiểu học Lalor North, 50% giờ học bằng tiếng Anh và 50% bằng tiếng Hy Lạp từ lớp Prep cho đến lớp 2, sau đó 40% bằng tiếng Hy Lạp từ lớp 3 cho đến lớp 6.

Lợi điểm của chương trình song ngữ là không những học sinh học ngoại ngữ mà học cả những môn học khác bằng ngoại ngữ đó.
 
Why Vietnamese program is needed in Melbourne’s West

Whilst Vietnamese is…

 • Most spoken language other than English in Maribyrnong and Brimbank (2016 Census)
 • Most common ancestry in Brimbank (2016 Census)
 • 4th highest enrolled LOTE subject in VCE Unit 4 (DET 2019)
 • 4th most spoken language other than English in Australia (2016 Census)

… There are currently 0 Vietnamese bilingual programs in Melbourne’s West (or Victoria), after Footscray Primary School closed its multiple award-winning Vietnamese bilingual program in 2020.

There is an unmet demand for such a Vietnamese bilingual program, and any school hosting one would see:

 • Additional funding under the Victorian Department of Education’s Designated Bilingual Program (DBP)
 • A boost in enrolments, as demonstrated by Brunswick South Primary’s launch
 • Increase in parent involvement as parents feel more welcome and that their language and culture are valued
 • Increase in partnerships with local and Vietnamese community organisations
 • Higher standardized testing scores over a child’s primary school tenure
Tại sao lại ở Miền Tây Melbourne?

Tiếng Việt được dùng rộng rãi ở hai thành phố Maribyrnong và Brimbank, chỉ sau tiếng Anh mà thôi (theo thống kê 2016). Môn Tiếng Việt cũng là môn học có sĩ số học sinh thi VCE Unit 4 cao nhất (theo bộ Giáo dục DET 2019). Không may cho chúng ta là từ khi trường tiểu học Footscray đóng cửa chương trình song ngữ Tiếng Việt vào năm 2020 thì Miền Tây Melbourne bị mất đi chương trình song ngữ tiếng Việt duy nhất, sau 16 năm hoạt động rất thành công.

Vì thế chúng ta có nhu cầu thiết lập một chương trình song ngữ Tiếng Việt mới ở Miền Tây Melbourne.

Có một chương trình song ngữ sẽ nâng cao tiêu chuẩn giáo dục ở Miền Tây, giúp liên kết gia đình, học đường và cộng đồng trong một quan hệ tích cực với phụ huynh và hỗ trợ học sinh về học tập lẫn an sinh.

How to introduce a Vietnamese bilingual program

A bilingual program can be gradually phased-in, starting from Foundation and Grade 1. The benefits of this approach include:

 • Early student adoption
 • Family, staff and school culture to ‘ease’ into the program
 • Vietnamese language staff recruitment and development spread over 6 years with 1 extra year-level added until F-6 is achieved.

The early years bilingual program should aim for 50% of the curriculum to be delivered in Vietnamese. In its pilot phase such a program should start with at least 30% of the curriculum delivered in Vietnamese. This may involve a focus on particular learning areas or be spread across the whole curriculum, depending on staffing and other practical considerations.

Làm cách nào để hình thành chương trình song ngữ tiếng Việt?

Chương trình song ngữ có thể hình thành từng bước, bắt đầu từ lớp Vỡ lòng (Foundation). Lợi điểm của phương pháp này là:

 • Học sinh học ngoại ngữ dễ dàng lúc nhỏ tuổi
 • Gia dình, giáo viên và nhà trường từ từ làm quen với phương pháp của chương trình song ngữ.
 • Có thời gian để thu nhận và đào tạo giáo viên Tiếng Việt trong 6 năm, mỗi năm thêm 1 cấp lớp.

Tuy mục tiêu là hình thành một chương trình song ngữ có 50% số giờ học bằng tiếng Việt. Lúc khởi đầu, chương trình nên bắt đầu với 30% số giờ học bằng tiếng Việt trong một số môn học hay trong từ phần của chương trình học tuỳ theo khả năng của giáo viên và các vấn đề thực tế khác.

Teaching expertise

Vietnamese language teacher recruitment for bilingual education can draw from the Vietnamese community and such organisations as the Victorian Vietnamese Teachers Association. There is a sizable pool of teachers with Vietnamese bilingual and LOTE teaching experience, including many who taught at the discontinued Vietnamese Bilingual Program at Footscray Primary. Additionally, there are over 650 Victorian Institute of Teaching registered teachers with Vietnamese heritage.

Khả năng giảng dạy bằng Tiếng Việt

Việc tuyển dụng giáo viên Tiếng Việt có thể liên kết với Cộng đồng Người Việt (Vietnamese Community) và Hội giáo chức Việt Nam ở Victoria (Victorian Vietnamese Teachers Association). Có rất nhiều giáo viên với khả năng giảng dạy bằng Tiếng Việt, nhất là các giáo viên đã từng làm việc ở chương trình Tiếng Việt ở trường tiểu học Footscray. Ngoài ra, có hơn 650 giáo viên Việt Nam đang làm việc và đăng ký với Hội Gíao chức Victoria (Victorian Institute of Teaching).