Open letter to Maribyrnong Council

Dear Maribyrnong Councillors,

Kính gửi quý nghị viên hội đồng thành phố Maribynong,

      In 2020 Footscray lost the only Vietnamese bilingual program in the country when Footscray Primary School ended its legacy program. The decision did not take into account the wishes of the community, as evident in an online petition attracting 18,000 signatories, and has been a huge loss to the communities of Maribyrnong. The lived reality of multilingual Maribyrnong is not reflected in monolingual educational contexts in meaningful ways. The Vietnamese community has contributed to the local culture in Maribyrnong for over forty years as well as contributing to the local culture in greater Melbourne. Vietnamese is the most common language spoken in Maribyrnong after English and in Braybrook Vietnamese is the most spoken language at home, exceeding English. Supporting the linguistic needs of this community supports cultural diversity and strengthens community ties. It also helps grow the global citizenry of Maribyrnong’s community. It speaks to the hands and the hearts of Maribyrnong residents in a holistic manner.

      Năm 2020, chương trình song ng tiếng Vit duy nht Úc đã chm dt khi trường tiu hc Footscray quyết đnh hu b chương trình này. Quyết đnh đó đi ngược li vi ý nguyn ca cng đng trong vùng, qua bng chng hơn 18 ngàn chng h, và là mt mt mát ln cho vùng Maribyrnong. Chúng ta không th gi Maribyrnong là mt vùng đa văn hoá, đa ngôn ng nếu thiếu s đóng góp ca người Vit và tiếng Vit! Cng đng người Vit đã đóng góp rt nhiu trong hơn 40 năm qua và tiếng Vit là tiếng nói ph biến nht sau tiếng Anh Maribyrnong, cũng như là tiếng nói nhà ph biến nht Braybrook.

Vic gi gìn ngôn ng cng đng là mt điu thiết yếu trong vic nâng cao giá tr đa văn hoá và liên kết các thành viên trong cng đng. Vic này s đánh đng đến tm lòng ca nhiu cư dân Maribyrnong mt hình thc toàn din nht.

      I’m a Year 12 student currently studying Vietnamese and cannot stress how important it is for other Australian students, especially in such an immigrant rich city like Melbourne, should learn Vietnamese. The history and culture Vietnamese represents in Footscray is immense and it would be a shame … to lose this opportunity to reach its students about not only the language but the history and culture of Vietnamese immigration. Online Petitioner

      Mt kiến ngh online viết như sau: “Tôi là mt hc sinh lp 12 và tôi đang hc tiếng Vit. Tôi rt mun nói vi các bn hc sinh Úc v tm quan trng ca tiếng Vit. Trong thành ph có nhiu dân nhp cư như Melbourne, chúng ta nên hc tiếng Vit. Lch s và văn hóa Vit đã có mt rt rng rãi ti Footscray và tht đáng bun khi chúng ta đ mt đi cơ hi tiếp cn vi các bn hc sinh gc Vit, không ch v ngôn ng mà còn là văn hóa và lch s ca người Vit nhp cư.”

      Maribyrnong Council is in an enviable position of being the first council in Australia to have the opportunity to support an early years bilingual Vietnamese-English program. It would also be only the second bilingual early learning centre in the west (after Tarneit which has a program in Punjabi-English). The proposed project involving ViệtSpeak and Little Multilingual Minds, part of the nationally funded ARC Centre of Excellence for Dynamics of Language, would contribute resources towards paying a Vietnamese-speaking early childhood educator as well as building an early years language program tailored to the Maribyrnong LGA. The three-year program would include professional development for other staff in the centre on how to support multilingual learners. Showing such a commitment to our youngest learners not only supports the Vietnamese community but it shows that the council is genuinely committed to multilingualism and biliteracy, in line with the Maribyrnong City Council Strategy for Children, Young People and their Families 2030: notably “Create and support initiatives that celebrate and foster the diverse cultures and identities of children, young people and their families” in the category of “Positive Sense of Culture and Identity”. 

      Hi đng thành ph Maribyrnong có v trí đáng ghen t là hi đng đu tiên ti Úc có cơ hi h tr cho mt chương trình song ng mm non Vit – Anh. Đây cũng là trung tâm dy hc song ng mm non th 2 min tây (sau Tarneit, có chương trình song ng Punjabi- tiếng Anh). Vitspeak và Little Multilingual Mind, mt phn ca trung tâm ARC v năng lc ngôn ng đã cùng đ xut d án này. D án s đóng góp tài chánh trong vic tr lương cho các giáo viên mm non cũng như là xây dng mt chương trình ngôn ng mm non phù hp cho Maribyrnong LGA. Chương trình ba năm s bao gm c vic phát trin chuyên môn cho nhng nhân viên trong trung tâm và h tr hc sinh làm quen vi nhiu ngôn ng. S quan tâm đến vic hc ca các tr em tí hon không ch nhm h tr cho công đng Vit mà còn th hin rng hi đng thành ph đang thc hin cam kết v vn đ đa ngôn ng cũng như song ng. Điu này đã được đ cp trong đường hướng ca hi đng thành ph Maribyrnong giành cho tr em, người tr tui và gia đình 2030, đó là “Hình thành và h tr các sáng kiến nhm tôn trng và phát trin ý thc và giá tr văn hoá tr em, nhng người tr tui và gia đình ca h” trích t mc “Nhn thc tích cc v văn hóa và bn sc”.

      My early memories of the program was it was fun, it was a great learning experience and I got to share my culture with my peers who didn’t necessarily come from the same background… I think the most wonderful part about the program is getting your children to understand and learn about… different cultures and understanding of different cultures. I think that’s the best thing for children. Celia Tran, Footscray Primary Bilingual Program Alumni

      Celia Tran, Cu hc sinh ca trường Tiu hc Footscray cho biết “Nhng k nim đu tiên ca tôi v chương trình là nó rt vui. Chương trình là mt tri nghim hc tp rt tuyt vi và tôi đã có th chia s văn hóa ca mình vi các bn hc, mc dù các bn y không nht thiết có cùng nn tng văn hóa như tôi… Tôi nghĩ phn đc sc nht ca chương trình đó là con em ca quý v có th hiu và hc v văn hoá Vit – như quý v biết đy – đó là s tôn trng chung ca mi người khi hc v nhng văn hóa khác nhau và hiu được các nn văn hóa đó. Tôi nghĩ đó là điu tt nht cho tr em.”

      A Vietnamese bilingual early learning centre also directly addresses the aims of “Objective 3: A place for all” in the Maribyrnong City Council Plan 2021-25. It does this by delivering services that “support wellbeing, healthy and safe living, connection to the community, and cultural interaction” as well as providing “more emphasis on local ethnic communities and their cultures” by enabling Maribyrnong residents to better interact and engage with each other and promote mutual linguistic and intercultural understanding in the early years. Such a program would also support Maribyrnong City Council’s commitment to the Intercultural Cities Program led by the Council of Europe, as an initiative that gives the city tools to manage diversity and promote greater interaction between culturally and linguistically diverse groups in public spaces.

      Mt cơ s mm non song ng tiếng Vit đng thi cũng giúp gii quyết trc tiếp mc tiêu ca  “Tm nhìn 3: Mt nơi giành cho tt c” trong kế hoch ca hi đng thành ph Maribyrnong 2021-25. Mc tiêu này là mang đến nhng dch v “h tr cuc sng hnh phúc, khe mnh và an toàn, kết ni trong cng đng vi “quan tâm nhiu hơn đến các cng đng sc tc đa phương và văn hóa ca h” bng cách to điu kin trao đi văn hoá gia các cư dân trong vùng Maribyrnong đ h có th liên h tt hơn vi nhau và thúc đy s hiu biết v ngôn ng và văn hóa ln nhau, nht là trong la tui mm non. Mt chương trình như vy cũng s h tr “Li cam kết ca Hi đng thành ph Maribyrnong đi vi Chương trình các thành ph liên văn hóa do Hi đng châu Âu lãnh đo”. Đây là mt sáng kiến giúp cho thành ph các phương pháp đ thích nghi vi nhiu cư dân đa dng và thúc đy s liên h nhiu hơn gia các nhóm đa văn hóa và ngôn ng trong cng đng.

      I am an Australian, of Vietnamese heritage, born here, and studied Vietnamese on the weekends. It has allowed me to maintain connection with my grandparents, and be stronger as a person, more resilient. There are many things that are lost in translation. I want my children to have the opportunity to know where they come from, who their grandparents are, and the Vietnamese language program is important to support that. – Online Petitioner

      Mt người kiến ngh online viết: Tôi là mt người Úc gc Vit, sanh ra đây, và hc tiếng Vit vào cui tun. Nh chương trình hc tiếng Vit mà tôi đã gi gìn được liên h vi ông bà tôi và giúp tôi tr nên hiu biết hơn, vng vàng hơn. Có rt nhiu điu s mt đi khi chúng ta phi thông dch. Tôi mun con cái ca tôi được cơ hi hiu thêm v ci ngun và ông bà ca chúng, và mt chương trình dy tiếng Vit s rt cn thiết trong vic này.  

      Lack of government support for community languages in public schools in Australia is a national shame. Ignoring the needs of the Vietnamese community when it comes to supporting bilingual education is short-sighted and discriminatory. In addition, all children benefit from bilingual education, not only those who speak the target language. The Victorian Education Department states that education experts have found the benefits for children include increased reading and writing skills, cognitive flexibility, strengthened brain development and improved problem solving skills. They also note that learning in another language gives children a richer understanding of how languages work and fosters their literacy skills. For those children already fluent in another language, it can bolster self-esteem and strengthen cultural identity. Victorians can build stronger local communities and prepare children for an increasingly connected world later in life. A Vietnamese bilingual program in the early years would help strengthen social cohesion in a multilingual LGA such as Maribyrnong and would foster enhanced student learning as well as celebrating the local culture where students live and learn.

      Thiếu s h tr ca chính ph đi vi các ngôn ng cng đng trong các trường công lp Úc là mt điu rt đáng bun. Vic b qua nhu cu ca cng đng Vit khi h tr giáo dc song ng là thin cn và phân bit đi x. Thêm vào đó, tt c tr em đu được hưởng li t giáo dc song ng, không riêng nhng tr nói ngôn ng y. B Giáo dc Victoria cho biết các chuyên gia giáo dc đã tìm thy nhng li ích cho tr em bao gm tăng cường k năng đc và viết, nhn thc linh hot, tăng cường phát trin trí não và ci thin k năng gii quyết vn đ. H cũng lưu ý khi hc bng mt ngôn ng khác mang li cho tr s hiu biết phong phú hơn v cách hot đng ca ngôn ng và nâng cao k năng đc viết ca chúng. Đi vi nhng đa tr đã thông tho mt ngôn ng khác, chương trình có th nâng cao giá tr cá nhân và bn sc văn hóa tr em. Người Victoria có th xây dng các cng đng đa phương mnh m hơn và chun b cho tr em có mt cuc sng sung túc trong mt thế gii vi nhiu liên kết v văn hoá. Mt chương trình song ng tiếng Vit trong nhng năm đu s giúp tăng cường giao tiếp xã hi trong mt đa phương đa ngôn ng như Maribyrnong và s thúc đy hc sinh hc tp cũng như tôn vinh văn hóa đa phương nơi các em đang sinh sng và hc tp.

      We, the undersigned, urge Maribyrnong City Council to acknowledge and reaffirm its long standing commitment to cultural diversity and active support for services and programs that facilitate and strengthen this. As part of this we ask that the Council give financial support to the proposed early childhood Vietnamese-English bilingual program.

      Chúng tôi, nhng người ký tên dưới đây, kêu gi Hi đng Thành ph Maribyrnong tha nhn và tái khng đnh cam kết lâu dài đi vi ch trương đa văn hóa và h tr tích cc cho các dch v và chương trình trong khuôn kh này. Như mt phn ca kiến ngh, chúng tôi yêu cu Hi đng h tr tài chính cho chương trình song ng Vit-Anh dành cho la tui mm non được hình thành.

To sign on this open letter, please complete the form below:

Để ký tên vào thư mở, xin hoàn tất mẫu đơn dưới đây:

Signatories

Thich Phuoc Tan – Director, Quang Minh Temple

Joseph Anthony Caputo OAM – Hon President FECCA

Dr Berhan Ahmed – CEO, Africause, Maribyrnong LGA Resident

Claudia Nguyen – Executive Committee, Vietnamese Community in Australia VIC

Hoang Son Nguyen JP – Chairman, Vietnamese Catholic Family Mutual Assistant Network

Thuy Thu Quach – President, Vietnamese Teachers’ Association of Victoria

Peter Ky Nguyen – President, Footscray Asian Business Association

Jorge Andres Jorquera – Maribyrnong City Councillor

Ba Phu Ly – Principal, VVAV, Vietnamese Ethnic School

Sang Nguyen – Former MP, Maribyrnong LGA Resident

Christine McCall – CEO, Yarraville Community Centre

 

Prof Fazal Rizvi – Emeritus Professor, University of Melbourne

Dr Indigo Willing OAM – Adopted Vietnamese International

Dr Shem Macdonald – Lecturer Language & Education, La Trobe University, Maribyrnong LGA Resident

Dr Paul Adams – Honorary Fellow, Victoria University

Dr Sophie Rudolph – Senior Lecturer, Melbourne Graduate School of Education, Maribyrnong LGA Resident

Jacinta Schreuder – University of Melbourne, Maribyrnong LGA Resident

Dr Michiko Weinmann – Deakin University

Dr Howard Manns – Director, Master of Applied Linguistics, Monash University, Maribyrnong LGA Resident

Dr Danny Butt – Lecturer, University of Melbourne

Dr Minh Hue Nguyen – Lecturer, Monash University

Penelope Smith – Victoria University

Dr Marie Brennan – Maribyrnong LGA resident

Prof Viv Ellis – Academic Dean, Monash University

Dr Lew Zipin – Maribyrnong LGA Resident

Prof Barry Down – Emeritus Professor, Baldivis

Dr Mathew Abbott – Senior Lecturer, Federation University, Maribyrnong LGA Resident

Dr Sarah Tartakover – Education Lecturer, Maribyrnong LGA Resident

Margareta Windisch – Lecturer RMIT, Maribyrnong LGA Resident

Peta Oates – Academic, La Trobe University, Maribyrnong LGA Resident

Connor Jolley – Postgraduate Researcher, RMIT University

Bill Green – Charles Sturt University

Jack Hynes – Academic, Victoria University, Maribyrnong LGA Resident

Dr Tracey Ollis – Maribyrnong LGA Resident

Dr Piper Rodd – Lecturer, Deakin University

Hoa Do – Postgraduate Student, Resevoir

Dr Caroline Gopalkrishnan – Bennett Springs

Dr John Wagner – Scientist/Researcher, Carlton

Prof Anh Thu Nguyen – Maribyrnong LGA Resident

Chi Vu – Writer, Researcher, Corio

Dr Jordana Silverstein – Senior Research Fellow, Melbourne Law School

Joshua Mullan – RMIT University, Maribyrnong LGA Resident

 

Tina Vo – Bilingual Playgroups, Australian Vietnamese Women’s Association

Chau Cong – Bilingual Teacher, Camberwell Primary School.

Tam Foot – Vietnamese Teacher, Richmond West Primary School

Diep Nguyen – Content & Collection Lead, Vietnamese Museum Australia, Maribyrnong LGA Resident

Kim Luong – Keysborough Vietnamese Language Centre

Evelyn Ridgeway – Bilingual Educator, Sunshine

Helen Cao – Teacher, St Albans

Xuhi Nguyen – Vietnamese-Music Teacher, Maribyrnong LGA Resident

Dr Liz Murray – Bilingual Educator, Montmorency

Nam-Phuong Tran – Teacher, St Kilda

Cam Than – Teacher, Avondale Heights

Hai Vu – Vietnamese Teacher, Meadow Heights

Ridah Hassan – Primary School Teacher, Maribyrnong LGA Resident

Hai Bui Viet – Teacher, Maribyrnong LGA Resident

Fiona Gray – Teacher, Vermont

Indra Ruzic – Teacher, Lalor Park

Rosie Isaac – Teaching Assocaite, Brunswick East

Alexandra Hoffman – Educator, Clifton Hill

Kay Martinelli – Retired Educator, East Ryde

Bill Daly – Manager, Laverton Community Education Centre, Maribyrnong LGA Resident

Kim Tran – Kindergarten Teacher, Altona North

Thuy Quach – Teacher, Mulgrave

Cammy Lu – Teacher, Brunswick

Dao Nguyen – Bilingual Worker, Avondale Heights

An Nguyen – Teacher, Deer Park

Ellyce Wallace – Classroom Teacher, Melbourne

Rachael C – Teacher, Maribyrnong LGA Resident

Vivien Pham – Teacher, Sunshine Harvester Primary, Maribyrnong LGA Resident

Renae Burt – Learning and Development Specialist, Maribyrnong LGA Resident

 

Celia Tran – Principal Advisor, Victorian Multicultural Commission, Maribyrnong LGA Resident

Jinghua Qian – Maribyrnong Arts Ambassador & LGA Resident

Ching Ching Ho – Multilingual Independent Artist & Producer, Maribyrnong LGA Resident

Dylan Beresford – Maribyrnong LGA Resident

Lara Fielding – Maribyrnong LGA Resident

Richard Whitten – Writer, Maribyrnong LGA Resident

Scott Lyon – Maribyrnong LGA Resident

Phoebe McDonald – Maribyrnong LGA Resident

Gemma Cafarella – Barrister, Maribyrnong Resident

Sarah Ernst – Social Policy Advisor, Maribyrnong LGA Resident

Sally Thompson – Maribyrnong LGA Resident

Shiffi Blustein – Maribyrnong LGA resident

Philip Dallas – Maribyrnong LGA Resident

Luke Breen – Maribyrnong LGA Resident

Liz Walsh – Victorian Socialists Assistant Secretary, Maribyrnong LGA Resident

Thi T Phuong Nguyen – Student Assistance, Maribyrnong LGA Resident

John Ngo – Maribyrnong LGA Resident

Anh Mai Le – Maribyrnong LGA Resident

Ngoc Anh – Maribyrnong LGA Resident

Mary Thanh Vu – Maribyrnong LGA Resident

Thanh Nguyen Thi – Maribyrnong LGA Resident

Lyn Tran – Small Business Owner, Maribyrnong LGA Resident

Tanya Tran – Maribyrnong LGA resident

Tin Nguyen – University of Melbourne, Liaison and Learning, Maribyrnong LGA Resident

Elizabeth Bantas – Maribyrnong LGA Resident

Catherine Prescott – ASW, Maribyrnong LGA Resident

Kate Habgood – Maribyrnong LGA Resident

Thì Thanh Xuan Tran – Nurse, Maribyrnong LGA Resident

Camha Pham – Maribyrnong LGA Resident

Tom Nguyen – Maribyrnong LGA Resident

Vivian Nguyen – Maribyrnong LGA Resident

Maria – Charity Worker, Maribyrnong LGA Resident

Harvey Rayson – Maribyrnong LGA Resident

David Jones – Maribyrnong LGA Resident

Terri Soumilas – Health sector, Maribyrnong LGA Resident

Liam Neame – Maribyrnong LGA Resident

R-Coo Tran – Maribyrnong LGA Resident

Allen Tong – Maribyrnong LGA Resident

Howard Nicklas – Maribyrnong LGA Resident

Thuy Tran – SBS Broadcaster/Journalist – Maribyrnong LGA resident

Chung Nguyen – Maribyrnong LGA Resident

Hanh Tran – Maribyrnong LGA Resident

Christine McCall – YCC Community Worker, Maribyrnong LGA Resident

Sandra Digiantomasso – Maribyrnong LGA Resident

Hoang-Mai Nguyen – Maribyrnong LGA Resident

Tamsen Hopkinson – Senior Producer, Footscray Community Arts Centre

Viet Ngo – Maribyrnong LGA Resident

Matthew Dempsey – Maribyrnong LGA Resident

Hanh Do – Operations Manager, Vietnamese Museum Australia

Thuy Phan – Vietnamese Museum Australia, Maribyrnong LGA Resident

Hung Le – Vietnamese Museum Australia

Thuy Tran – Vietnamese Museum Australia

Danny Tran – Maribyrnong LGA Resident

Ngoc Tran – Maribyrnong LGA Resident

Phuong Tran – Director, Maribyrnong LGA Resident

Jamad Hersi – Maribyrnong LGA Resident

Joseph Nguyen – Maribyrnong LGA Resident

Vi Tran – Clinical Psychologist, Maribyrnong LGA Resident

Ngoc Nguyen – Maribyrnong LGA Resident

Dung Nguyen – Maribyrnong LGA Resident

Hong Nguyen – Maribyrnong LGA Resident

Lac Bui – Maribyrnong LGA Resident

Ngoc Le – Maribyrnong LGA Resident

Oanh Truong – Maribyrnong LGA Resident

Quang Quyen – Maribyrnong LGA Resident

Sonny Le – Maribyrnong LGA Resident

Trang Nguyen – Maribyrnong LGA Resident

Phuong Vu – Maribyrnong LGA Resident

Nhi Bui – Maribyrnong LGA Resident

Y Nhi – Maribyrnong LGA Resident

Liz Nguyen – Maribyrnong LGA Resident

Crystal Le – Maribyrnong LGA Resident

Ms Le – Maribyrnong LGA Resident

Dich Vuong – Maribyrnong LGA Resident

Anh Le – Maribyrnong LGA Resident

Luong Ho – Maribyrnong LGA Resident

Huong Bui – Maribyrnong LGA Resident

Vi Bui – Maribyrnong LGA Resident

Cao Thang Pham – Maribyrnong LGA Resident

Carol Ransley – Maribyrnong LGA Resident

Han Riley – Maribyrnong LGA Resident

Binh Le – Maribyrnong LGA Resident

Martin Skelly – Architectural Technician, Maribyrnong LGA Resident

Emma Maguire – Maribyrnong LGA Resident

Minh Nguyen – Maribyrnong LGA Resident

Thao Pham – Maribyrnong LGA Resident

My Van Luong – Maribyrnong LGA Resident

Thi Huớng Nguyen – Maribyrnong LGA Resident

John Nguyen – Maribyrnong LGA Resident

Eirene Mae Raymundo – Maribyrnong LGA Resident

Hoa Tran – Maribyrnong LGA Resident

Huey Nguyen – Mechanic, Maribyrnong LGA Resident

Quang Vinh Tran – Parent, Maribyrnong LGA Resident

Kieu Tran – Student, Maribyrnong LGA Resident

Angela Nguyen – Maribyrnong LGA Resident

John Chadderton – Maribyrnong LGA Resident

David Do – Executive, Maribyrnong LGA Resident

Linda Vu – Maribyrnong LGA Resident

Jenny Vu – Comms Advisor State Gov, Maribyrnong LGA Resident

Sam Webster – Maribyrnong LGA Resident

Ngan Nguyen – Translator, Maribyrnong LGA Resident

Lukas Cobb – Maribyrnong LGA Resident

Diana Nguyen – Maribyrnong LGA Resident

David Ngo – Prison Officer, Maribyrnong LGA Resident

Phuong Tran – Business Partner, Maribyrnong LGA Resident

Leela Santen – Parent, Maribyrnong LGA Resident

Jessica Novakova – Maribyrnong LGA Resident

Ellise Bourne – Disability Worker, Maribyrnong LGA Resident

Alex Burke – Project Manager, State Government, Maribyrnong LGA Resident

Michael To – Senior Project Manager, ANZ, Maribyrnong LGA Resident

Fabrizio Galimberti – Maribyrnong LGA Resident

Jake Kula – Maribyrnong LGA Resident

Dan Huynh – Student, Maribyrnong LGA Resident

Quoc Nguyen – Parent, Maribyrnong LGA Resident

Brendan Le – Responsible Gaming Officer, Maribyrnong LGA Resident

Vana Thai – Maribyrnong LGA Resident

Mai Nguyen – Maribyrnong LGA Resident

Marcus Dyer – Maribyrnong LGA Resident

Jeffrey Ropati – Maribyrnong LGA Resident

Chantal Wynter – Maribyrnong Arts Ambassador and LGA Resident

Katie S – Maribyrnong LGA Resident

Nick Tayler – Doctor, Maribyrnong LGA Resident

Frank Garrasi – Maribyrnong LGA Resident

Joanne Mizis – Analyst, Department of Health, Maribyrnong LGA Resident

Elke Varga – Maribyrnong LGA Resident

Erika Silins – Parent, Maribyrnong LGA Resident

Camdai Than-Trong – Interior Designer, Maribyrnong LGA Resident

Lan Anh – Maribyrnong LGA Resident

Alison Wong – Maribyrnong LGA Resident

 

Thang Tran – Sunshine

Minh Phuc Ho – St Albans

Cam-Huong Ngo – Interpreter/Translator

Casey Nguyen – St Albans

Thi Ngo – Ardeer

Hong Le – Cairnlea

Amy Nguyen – Cairnlea

Kevin Long – Williams Landing

Elizabeth Drayton – Flemington

Steve Lowe – Community Liaison, Vietnam Veterans Association of Australia

Emily Van – Nurse, Keilor Downs

Lana Nguyen – Moonee Ponds

Claire Na – Essendon

David Tran – Pascoe Vale

Minh Nguyen – Glenroy

Xinh v Tran – Broadmeadows

Loan Kim Nguyên – Meadow Heights

Kien Nguyen – Development Engineer, North Melbourne

Thao Tran – North Melbourne

Ca Mo – North Melbourne

Ayan Shirwa – 3CR Community Radio, Carlton

Melissa Afentoulis – Independent Scholar, Brunswick

David Hopkins – Brunswick

Shakira Hussein – Brunswick

David McInnis – Coburg

Milica Milinkovic – Coburg

Lauren Ireland – Coburg

Caleb Ragnarsson – Fitzroy

James McVicar – Fitzroy

Priya Kunjan – 3CR Broadcaster, Thornbury

James Vasso – OHS Advisor, Thornbury

Ty Nguyen – Preston

Katie Z – Preston

David Cao – Centre for Multicultural Youth, Lalor

Rory Gee – Greensborough

Cath Edwards – Doncaster East

Anh Nguyen – Camberwell

Tuyet Van Hoang – Sole Trader, Camberwell

Lisa – Student, Springvale

Elvis Tran – Springvale South

Patricia Reeve – Elwood

Nguyet Vu – Kurunjang

Karissa Cribbes – Youth Sector, Ballarat

David Vu – Sunbury

Clare Brennan – Macedon

Bethany Alley – Cranbourne

Thuy Linh Nguyen – Marrickville

Lucia Nguyen – Student, Padstow

Dang Nguyen – ADM+S Centre, Southbank

Ngoc Nguyen – Indooroopilly

Adele Pavlidis – Chirn Park

Michael Middleton – Opossum Bay

Mi Ngo – Arizona Teacher

Marlo Zambelli – Southbank

Lilly O’Scanaill – Journal Publishing Assistant, Fitzroy

Ivy Le – Melbourne

Vi Dang – Team Leader, St Albans

Tiên Tran – Technical Officer, Sydenham

Gai Pham – St Albans

Cuong Nguyen – Springvale South

Thanh Trần – Delahey

Nga Phan – Strathmore

Trinh Huynh – North Melbourne

Anh Le – IT programmer, Springvale

Cuong Le – Sydenham

Thao Le – Cabramatta

Robyn Le – Student, Villawood

Victor Tran – Student, St Albans

Jenny Cao – Project Officer, Multicultural Centre for Women’s Health

Joanne E Shan – cohealth Community Engagement, Kew

Hai Le – Manager, Sydenham

Viraj Dissanayake – Pascoe Vale

Emma Do – Flemington

Linda C – Physiotherapist, Preston

Johnny Ma – Parent, Altona Gate

Van T Rudd – Street Artist, Unionist, Victorian Socialists